Teixoi, Asturias
Teixoi, Asturias Sep-2010
 

©manolo martin