Minho-Douro
Minho-Douro May-2008
 

©manolo martin